ÁRAK

Vagyonszerzési illeték:

A gépjármű teljesítménye Kora: 0-3 év Kora: 4-8 év Kora: 8 év felett
0-40 KW 550.-/KW 450.-/KW 300.-/KW
41-80 KW 650.-/KW 550.-/KW 450.-/KW
81-120 KW 750.-/KW 650.-/KW 550.-/KW
120 KW feletti 850.-/KW 750.-/KW 650.-/KW

A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:

Szolgáltatás Ár
Külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése 10.900.-
A forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése 10.900.-
A négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása 4.800.-
Járműkisérő lap kiadása 1.600.-
A forgalomból kérelemre történő ideiglenes , átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése 2.300.-
Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmiengedélyt és törzskönyvet kiállítani 2.300.-
Egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszbbítása iránti kérelem 2.300.-
Indítási napló pótlása, hitelesítése 3.500.-
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása 3.500.-
A jármű előzetes erdetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 2400.-

Az „M” betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:

Szolgáltatás Ár
Az „M” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját. 19.500.-
Az „M” betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját. 6.500.-

Az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartásiengedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését.

Általános rendszámtáblákért és a lassújárműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj:

Szolgáltatás Ár
Egy darab pár rendszámtábla 8.500.-
Egy darab rendszámtábla 5.500.-

Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő
színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)

Szolgáltatás Ár
Egy darab pár rendszámtábla 13.500.-
Egy darab rendszámtábla 8.500.-

Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és a 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:

Szolgáltatás Ár
Egy darab pár rendszámtábla 15.000.-
Egy darab rendszámtábla 8.500.-

Az „E” tipusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:

Szolgáltatás Ár
Egy darab rendszámtábla 3.500.-
Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112.450.-
Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435.000.-
Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükseges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása 38.000.-
Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12.300.-
Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése,valamint a közútiközlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállitott rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése 23.500.-
Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállitott rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem 56.00.-
Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű európai uniós, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése 1.550.-

Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a kisérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.
A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiből, valamint az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló, a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint, a szerviz által a fogyasztó részére – nem szavatosság vagy jótállás alapján – végzett javító-karbantartószolgáltatásokra 6 hónapos jótállás vonatkozik.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Fogyasztónak az a személy minősül, aki a gépkocsi javítását, karbantartását a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg. A jótállás a fenti esetben is csak akkor áll fenn, ha a szolgáltatás az általános forgalmi adót és anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja.
Jótállás keretében a megrendelő a szerviz által végzett javító-karbantartó szolgáltatás hibás teljesítése esetén elsősorban – választása szerint –díjmentes javítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli elvégzését)
követelheti, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen. A jogosultat a szolgáltatás újbóli elvégzésének joga illeti meg, ha az a jótállásrakötelezettnek a kijavítással összehangolva aránytalan többletköltséget
eredményezne. A kijavítást vagy a szolgáltatás újbóli elvégzését – a kijavítandó hiba tulajdonságaira és a szolgáltatás jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a megrendelőnek sem kijavításra, sem a szolgáltatás újbóli elvégzésére nincs joga, vagy ha a jótállásra kötelezett szerviz a kijavítást, illetve a szolgáltatás elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. Tájékoztatom, hogy a fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás a megrendelő fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Általános feltételek:
Cégcsoprtunkba tartozó vállalkozások (KZS Mobil Car Kft.- Cool-Tour Car Go Kft.-Trustful Car Kft.) továbbiakban KZS Mobil Car cégcsoport az által forgalmazott és beszerelt gépjármű-alkatrészekre a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállást vállal. A jótállási időtartam a vásárlás keltezésével kezdődik.
A jótállási igény elbírálásának alapja, hogy az ügyfél az KZS Mobil Car cégcsoport által kibocsátott számlával tudja igazolni az alkatrészvásárlást és a szakszerű beszerelést.
Némely alkatrész – így pl. az akkumulátorok egy része – gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Ezekre az alkatrészekre egyedi feltételek lehetnek érvényesek, amelyek általában kedvezőbbek az általános feltételeknél. A jótállási jegy megléte és érvényessége nélkülözhetetlen az ilyen alkatrészeknél. A KZS Mobil Car cégcsoport vállalja, hogy az általa jogosnak ítélt garanciális igény esetén a hibás alkatrészt ugyanolyan tipusú, új
alkatrészre cseréli, és térítésmentesen beszereli.

Nem egyértelmű esetekben a KZS Mobil Car cégcsoport fenntartja annak jogát, hogy felvegye a kapcsolatot az adott alkatrész gyártójával vagy annak képviselőjével és annak szakértői véleménye alapján bírálja el a garanciális igényt. A vásárló a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a KZS Mobil Car cégcsoport szervizét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.
Ha a meghibásodással kapcsolatban okozati kár merül fel, lehetőség szerint azonnal, de a gépkocsi megbontásának időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell az KZS Mobil Car cégcsoportot Ennek elmulasztása esetén a KZS Mobil Car cégcsoport az okozati kár megtérítését megtagadhatja.
A jótállási igényt a KZS Mobil Car cégcsoport elutasíthatja abban az esetben, ha: az ügyfél számlával, vagy annak másolatával nem tudja igazolni, hogy az alkatrészt a KZS Mobil Car cégcsoport szervizében vásárolta és szereltette be; az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelően tárolják (pl.gumiabroncs szakszerűtlen tárolása);
az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelő körülmények között üzemeltetik vagy túlterhelik (pl.autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása); az alkatrészhez kapcsolódó karbantartásokat nem végeztették el a KZS Mobil Car cégcsoport valamelyik szervizében; változtatást hajtottak végre az alkatrészen; az alkatrészt, illetve gépjárművet szakszerűtlenül kezelik, üzemeltetik (pl. nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag); a tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott, a hiba természetes elhasználódásból adódik, az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás okozza; az alkatrészen sérülés fedezhető fel; a jótállás időtartama lejárt.

Futómű
A KZS Mobil Car cégcsoport által beépített futómű-alkatrészekre 1 év teljeskörű jótállást vállalunk. A futóműgeometria beállítása a nem megfelelő minőségű utak vagy gondatlan vezetési stílus következtében elállítódhat, ezért a futóműállitásra korlátozott garanciat vállalunk. Panasz esetén 15 napon vagy 500 km futáson belül ingyenesen mérjük meg a futóműgeometriát, és szükség esetén újraállítjuk.

Lengéscsillapító
Minden KZS Mobil Car cégcsoport által beépített lengéscsillapítóra 1 év kilometerkorlátozás nélküli jótállás érvényes.

Fékrendszer
A fékalkatrészek között vannak olyanok, amelyekre fokozottan jellemző az üzem közbeni kopás, elhasználódás. Ezek az alkatrészek: fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák. Az ilyen alkatrészek esetleges túlzott mértékű kopása miatt nem érvényesíthető garancia.
Minden más fékalkatrész 1 év, kilométer-korlátozás nélküli jótállásalá esik.

Akkumulátorok
A KZS Mobil Car cégcsoport minden beszerelt akkumulátorra 2 éves jótállást vállal. Az akkumulátor garanciális elbírálásába a gépjárművet is be kell vonni.

A jótállás feltételei:
⚫ a gépjármű töltési rendszerének megfelelő működése;
⚫ megfelelő savsűrűség;
⚫ az akkumulátor csatlakozási pontjainak kifogástalan állapota
⚫ az akkumulátor minimum hathavi átvizsgálása műhelyünkben

Kipufogórendszer

Katalizátorokra 1év, a kipufogórendszer más elemeire szintén 1 év kilométer- korlátozás alá nem eső jótállást biztosítunk.
A garancia nem vonatkozik külső felületi rozsdásodásra, illetve krómozott felületek hőhatás miatti felületi elszíneződésére.
6 hónapos szavatosság alá eső alkatrészek:
⚫szűrők,
⚫izzók,
⚫tömítések.
Minden itt fel nem sorolt alkatrészre 1 éves kilométer-korlátozás nélküli garancia vonatkozik.