Adatvédelmi tájékoztató 

a Bizottság (EU) 2021/392 végrehajtási rendelete (2021. március 4.) végrehajtási reneletéhez kapcsolódóan ami a a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szól

A KZS Mobil Car Kft. mint hivatalos műszaki vizsgára jogosult állomás adatkezelőként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez Ön hozzájárulását adta. 

Az adatkezelés célja (EU) 2021/392 végrehajtási rendelete (2021. március 4.) betartása mely a a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szól. 

Az adatkezelő képviselője Krisztin Zsolt 

Elérhetősége:0630/9832898 

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

Az adatkezelő az említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében,hogy tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintett a következő kiegészítő információkról tájékoztatja. 

A személyes adatokat 5 évig tároljuk, vagy a szükséges informatikai kapcsolat kialakításáig

Kérelmezheti az adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférjen, kérheti a helyesbítésüket, a törlésüket vagy a kezelésük korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul. az érintett írásban nyilatkozhat, hogy elutasítja a fenti jogszabályon alapuló adatszolgáltatást 

Tájékoztatást kérhet, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érinttetve nézve milyen várható következménnyel jár. 

Az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről a célról és a fent említett minden releváns információról

Az alkalmazást befolyásolj az, hogy az érintett milyen mértékben rendelkezik információkkal 

Ön az adatai kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatai helyesbítését vagy törlését. A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérését a fenti cég igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamra szól

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet

 

A műszaki vizsgálattal kapcsolatos adat- és iratkezelési eljárásrend (iratmegőrzés, adatvédelem).

1.Adatkezelési eljárásrend
Általános, a vállalkozás egészére vonatkozó adatvédelmi szabályzatot az alábbi a műszaki vizsgálati tevékenységre vonatkozó különös szabályokkal egészítjük ki:
A műszaki vizsga szakrendszer, a KÖKIR-ben rögzített és képződő adatok adatkezelője az Innovációs és Technológia Minisztérium.
*-
1.1. A KÖKIR-ből keletkezett bármilyen adat – különös tekintettel a személyes adatokra
· kiadásának tilalma.
A KÖKIR-ből keletkezett bármilyen adat – különös tekintettel a személyes adatokra – kiadása tilos! Rendőrség, ügyészség, bíróság, más hatóság vizsgálóállomáshoz közvetlenül érkező adatigénylését haladéktalanul az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési hatóságnak továbbítjuk.
1.2 Az adatvédelmi incidens megelőzése érdekében tett szabályokról, az adatvédelmi incidens kezeléséről.
A műszaki vizsga kérelem során történik a személyes adatok felvétele. Kizárólag csak a KÖKIR szakrendszer,,Kérelem”-ben nevesített adatok felvétele engedélyezett. További személyes adatot felvenni tilos! A rögzített adatokat csak az ügyintézés körében a jogszabály által szabályozott módon lehet felhasználni.
A leggyakoribb incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, (pl: iratok más személy által is betekintést eredményező tárolása) adatok nem biztonságos továbbítása (nem a tényleges címzett részére történő megküldése), ügyféladat véletlen továbbítása, illetéktelen másolása, továbbítása.
Adatvédelmi incidensek kezelése
Ha a vizsgabiztos a személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, köteles azt a vizsgaállomás vezetőjének (ügyvezetőnek), illetve a területileg illetékes közlekedési hatóságnak bejelenteni.
1.3 A közlekedési hatósági rendszer adataihoz való hozzáférés tilalma.
A hozzáférések során a felhasználó nevek, és jelszavak bizalmasak, azt illetéktelen személlyel megosztani tilos! A KÖKIR belépési jelszót a szakrendszer által megjelölt időintervallumban változtatni kell.
A KÖKIR szakrendszerben lévő, az adatkezelő által kezelt személyes adatok, bármilyen formában (pl.interneten) történő megosztása tilos!
Biztosítani kell, hogy a vizsgabiztoson, KÖKIR-ben jogosultsággal rendelkező ügyintézőn, telephelyvezetőn kívül a KÖKIR-hez illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A személyes belépési azonosító és jelszó más személynek való átadása, más azonosítójával és jelszavával a KÖKIR szakrendszerbe való belépés tilos!
A személyes azonosítókat és jelszavakat a KÖKIR-be belépési jogosultsággal rendelkezők
elzártan kötelesek tartani.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a KÖKIR-ben megnyitott ügy esetén a számítógép őrizetlenül nem maradhat. A KÖKIR szakrendszerből más adathordozóra adat (beleértve a képfelvételt is) nem másolható. A személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva, a vizsgabiztos részére biztosított iratszekrényben kell tartani, amelyhez kizárólag csak a vizsgabiztos férhet hozzá.
Az iratok fizikai védelmét munkaidőn kívül a vizsgálóállomás riasztórendszere biztosítja.
1.4 Valóságnak megfelelő tartalmú adatok feltöltésének biztosítása.
A vizsgálóállomás, vizsgabiztos/ok és ügyintéző/k közokiratba foglalt adatok előállítása és rögzítése során a valóságnak megfelelő tartalmú adatokat töltenek fel, amelyre vonatkozóan közigazgatási és büntetőjogi felelősséggel tartoznak. A vizsgabiztos/ok és ügyintéző/k erre vonatkozó mellékelt tartalmú nyilatkozatot teszik, amelyet az ügyviteli és technológiai eljárásrendhez csatolunk. A vizsgabiztosok és ügyintézők adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét az 1.7. pont tartalmazza.
Nyilatkozat tartalma:
Név:
Azonosító adatok (szül, hely, év, hó, nap stb.) Munkakör:
Nyilatkozom, hogy az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerinti jármű vizsgálati eljárásban, a közokiratba foglalt adatok előállítása és rögzítése során a valóságnak megfelelő tartalmú adatokat töltök fel. Tudomásul veszem, hogy az adatfeltöltésre vonatkozóan közigazgatási és büntetőjogi felelősséggel tartozom.
Dátum, aláírás
A nyilatkozatok a vizsgálóállomás ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrendje 10. számú melléklete.
1.5 A személyazonosító okmányok fénymásolásának, digitális tárolásának tilalma. A személyazonosító okmányokat fénymásolni, digitálisan tárolni vagy a KÖKIR-be feltölteni tilos!
Az érvényes, fényképes igazolvány személyazonosítás céljából való bemutatása megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a személyazonosító okmányban szereplő személyazonosító adatokat a dokumentum közhiteles voltára tekintettel másolatkészítés nélkül is el kell fogadni.
A kérelem felvétele vagy az ügyintézés során felvett, rögzített, a vizsgabiztos birtokába került, de a későbbiekben már nem szükséges személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (pl: fel nem használt meghatalmazás, egyéb az ügyirat részét nem képező személyes adat) az ügyfélnek vissza kell adni, az esetlegesen készült másolatokat felismerhetetlenné kell tenni, illetve meg kell semmisíteni.
1.6 A járművek fényképezésére vonatkozó, a személyes adatok védelmét biztosító szabály. A fényképezés során kizárólag csak a járműről rögzíthető képfelvétel, személy a képfelvételen nem szerepelhet. Az esetlegesen elkészült, személyt tartalmazó képfelvételeket az elsődleges adathordozóról az észlelést követően azonnal törölni kell és helyette új képfelvételt kell készíteni.
1.7 A vizsgabiztosok és ügyintézők adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei:.
Az adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kötelesek védeni a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Munkavégzésük során a személyes adatok kezelésére kötelesek alkalmazni és érvényesíteni az adatkezelési előírások/szabályzat rendelkezéseit.
Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a műszaki vizsgáztatás során tudomásukra jutott
személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezelik és továbbítják, más célra nem használják, azokat illetéktelen személlyel nem közlik, és részére nem adják át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engednek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hoznak.
Titoktartási kötelezettségük a jogviszony megszűnését követően is fennáll.
2. Iratkezelési eljárásrend
2.1. Vizsgálóállomás által az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési hatóságnak havonta leadandó vizsgaanyagok listája.
vizsganapló
a vizsganaplóhoz tartozó aláírt és vizsgabiztosi bélyegzővel lepecsételt Műszaki Vizsgálati Bizonyítvány (az ügyfélnek átadottal megegyező)
végzés a hibajavításról
döntés (vizsgálat eredménye) átvételének igazolása
2.2 A műszaki vizsgálattal kapcsolatos iratokat irattárba helyezése.*
A vizsgálóállomás (vállalkozás) saját irattárába az alábbi iratok kerülnek elhelyezésre:
munkalap
megrendelő
hitelesítési, kalibrálási jegyzőkönyvek
minősítő lap
vizsga napló
rendkívüli esemény,,,havaria” jegyzőkönyv
panasszal kapcsolatos iratok
jótállással kapcsolatos iratok számla másolat
2.3 A műszaki vizsgálattal kapcsolatos, a vizsgálóállomáson maradó dokumentumok megőrzési ideje, a megőrzés helye és az őrzéséért felelős személy.
Iratok megőrzési ideje:
műszaki vizsgálat során képződő dokumentumok megőrzési ideje 5 év
lassú jármű műszaki vizsgáztatás iratai esetében 6 év.
panasszal kapcsolatos iratok megőrzési ideje 3 év.
jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv megőrzési ideje 3 év.
hitelesítési, kalibrálás jegyzőkönyvek megőrzési ideje minimum 2 év vagy a következő hitelesítésig
számlák számviteli törvény szerint
munkalapok, megrendelők (2 év)
Az iratok megőrzéséért, kezelésért felelős személy:
Felelős személy neve: Krisztin Zsolt
Munkaköre: Ügyvezető
Az iratok a vállalkozás egyéb iratainak tárolási helyén, attól elkülönítve kerülnek elhelyezésre hideg raktárban. Az anyagok naponként/hetenként összegyűjtve, fűzős irattartóba kerülnek.
Az ügyiratok az iratkezelés/ iratok megőrzési ideje pontban foglaltak szerinti ideig tárolhatók, azokat a tárolási idő lejáratát követően selejtezni kell. Ennek előkészítése az iratok megőrzésével megbízott munkatárs feladata.
2.4 A műszaki vizsga során keletkezett iratok nyomtatása, laminálása.
A műszaki vizsgasorán keletkezett és a KÖKIR-ből kinyomtatott dokumentumok fekete színű, a veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolása színes nyomtatásra alkalmas nyomtatóval kerülnek kinyomtatásra.
Az egyes műszaki vizsgán keletkezett, dokumentumok közül az alábbiakat lamináljuk, és ezt követően adjuk át ügyfélnek vagy megbízottjának.
Laminálandó dokumentumok :Közlekedésbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó igazolás (CEMT)
Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány

 

Jótállási igény rendezésének leírására az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 

figyelembevételével. A vizsgálati technológia megsértése miatti hibás teljesítés 

  1. Jótállás Egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint. 

A jótállást az alábbiak alapján biztosítok: 

Kötelező jótállás, a jogszabályban előírtak alapján 

Jótállási feltételekről szóló szabályzat tartalma

A szolgáltatóként általunk végzett javítási, vizsgálati/vizsgáztatási munkáért jótállást vállalunk. A KZS Mobil Car Kft. az általa elvégzett szolgáltatásokért és az általa forgalmazott alkatrészekért, anyagokért a saját telephelyén az alább felsorolt feltételek mellett vállal jótállást: 

1.Járművek karbantartása és javítása esetében megrendelt javító-karbantartó szolgáltatás esetén, amennyiben (a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magába foglaló) díja a húszezer forintot meghaladja

2.A jótállás érvényességének kezdete a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a megrendelő vagy a megbízottja részére való átadással kezdődik. 

3.A jótállás érvényesítése 

A megrendelő a jótállási igényét az általunk kibocsátott jótállási jegy bemutatásával, a jótállás időtartamán belül érvényesítheti. 

A jótállási jeggyel egyenértékű az általunk kiállított számla és a végzett munkát, a beépített alkatrészt azonosító munkalap felmutatása

4.Nem vonatkozik jótállás a megrendelő által hozott és beépített alkatrészekre, anyagokra és a hozott alkatrész által okozott károkra. 

5.A megrendelő a végzettszolgáltatásra vonatkoztatott „Jótállási feltételekalapján a hatályos jogszabályokban a részére nyitva álló határidő alatt követelheti a hibásan vagy hiányosanvégzett munka kijavítását, kiegészítését, ismételt elvégzését vagy a díj arányos csökkentését

6.Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, az indoklásról jegyzőkönyv készül, melynek másolata az ügyfélnek átadásra kerül. 

  1. Amennyiben a fogyasztó igényének teljesíthetetlenségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni az álláspontról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatjuk

8.A kijavítás vagy munka újbóli elvégzésének határidejét a jogszabályában előírtaknak figyelembevételével állapítjuk meg és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatjuk

A jótállási feltételek valamint az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet az ügyféltérben kifüggesztett Vállalási szabályzatban megtekinthető

Fogyasztói jogvita esetén az alábbi békéltető testülethez fordulhat: Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető testület 

6721 Szeged, Párizsi krt.8-12. 

Elérhetősége:(06 62) 554-250/118 

  1. Vizsgálati technológia megsértése miatti hibás teljesítés 

A műszaki vizsga során hibásnak tekinthető a szolgáltatás

KZS Mobil Car Kft. 

Ha a jármű minősítése nem a tényleges állapotának megfelelő (műszakilag alkalmas jármű alkalmatlannak lett minősítve, műszakilag alkalmatlan járművet alkalmasnak minősítettek). Ha a technológia végrehajtása során, nem megfelelő minősítést lett megállapítva, vagy több lehetséges hiba minősítés esetén, a hiba közlekedésbiztonságra gyakorolt hatása rosszul lett felmérve

Ha a kisebb hiányosságok nem lettek jelölve

A hibás teljesítést, az ügy vizsgálóállomás által végzett kivizsgálását és az ügyféllel történt egyeztetést követően, a vizsgálóállomás önkéntes elismerő nyilatkozata, valamint végleges közigazgatási vagy jogerős bírósági döntés alapozhatja meg

A műszaki vizsgával kapcsolatos hibás teljesítés esetén az ügyféllel történt egyeztetést követően – a vizsgálóállomás a teljes vizsgálati díjat az ügyfél részére visszafizeti, vagy a következő műszaki vizsga díját amennyiben az a vizsgálóállomáson történik tőle átvállalja. Amennyiben a műszaki vizsgálathoz kapcsolódóan javítás vagy előzetes diagnosztikai átvizsgálás is történt, az ezzel kapcsolatos jótállás az Egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27. Korm. rendelet” alapján történik.